Poskytujeme komplexné služby v rámci celého životného cyklu spoločnosti pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov v oblasti manažmentu procesov, práva, IT a cyber security.

Read more

Komplexné služby spočívajúce najmä v:
- posúdenie a zosúladenie vykonávaných procesov a existujúcich informačných systémov s požiadavkami aktuálnej právnej úpravy
- participácia pri zavádzaní nových postupov, či informačných systémov
- vypracovanie internej dokumentácie (smernice, záznamy o spracovateľských činnostiach, posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, poučenie o spracúvaní osobných údajov, poverenie na spracúvaniu osobných údajov, dohoda o mlčanlivosti, a i.)
- aktualizácia zmluvnej dokumentácie,
- nastavenie a zavedenie vhodných technických s organizačných opatrení pri dátových tokoch, archivácii a registratúre, výmaze osobných údajov, a i.,
- analýza IT aplikácii a zavedenie zmenových požiadaviek,
- Risk analýzy, access management, šifrovanie,
- odborný consulting v oblasti ochrany osobných údajov, ako napríklad pri zabezpečovaní výkonu práv dotknutých osôb, či v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov SR